سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران در پی جایگزین کردن دیکتاتوری دینی ایران با یک دولت سکولار، دموکراتیک و کثرت‌گرا است که به آزادیهای فردی و تساوی زن و مرد احترام می‌گذارد. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران با اعلام یک برنامه ۱۰ماده یی چشم اندازی واضحی برای مرحله گذار از رژیم ایران به یک حکومت مردمی را تعیین کرده است.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.